നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ നല്ലപാഠം അധ്യാപക സംഗമം ജൂലൈ 6 ശനിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ടയിൽ വച്ചു നടത്താൻ തീരുമാനം ആയിരിക്കുകയാണ്.